Naše služby

Jednoduché účtovníctvo

 • Prvotné spracovanie účtovných dokladov
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy odberateľských faktúr
 • Vedenie knihy dodávateľských faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Spracovanie bankových výpisov
 • Vedenie knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Vedenie knihy dokladov DPH

Podvojné účtovníctvo

 • Prvotné spracovanie účtovných dokladov
 • Vedenie knihy odberateľských faktúr
 • Vedenie knihy dodávateľských faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Spracovanie bankových výpisov
 • Vedenie knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie
 • Vedenie knihy dokladov DPH

Mzdy a personalistika

 • Evidencia zamestnancov (hlavné prac. Pomery, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti) so spracovaním ich osob. údajov na základe ich súhlasu
 • Spracovanie miezd (výstupy: výplatné pásky, výplatná listina, príkaz do banky na úhradu miezd a odvodov)
 • Spracovanie výkazov pre zdravotné poistenie a soc. Poisťovňu
 • Spracovanie prehľadov a hlásení pre daňový úrad
 • Vyhotovenie evdenčných dôchodkových listov zamestnancov

Ostatné služby:

 • Spracovanie podkladov pre bankové úvery
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov, aby splnili podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 odst.1 písm d., Zákona č.5/2004 Z.z., môžu využiť služby chráneného pracoviska prostredníctvom našej spoločnosti.